Rok 2015/16 ogłaszamy w naszej Szkole
ROKIEM DOBRYCH MANIER

Chodzi o to, żeby o zasadach kultury osobistej wiedzieć więcej, żeby chcieć i móc wykorzystywać tę wiedzę w codziennym życiu oraz w okazjach szczególnych. Zależy nam, by uczniowie znali zasady dobrego wychowania, by swobodnie z nich korzystali dziś i przez resztę życia. Stąd taka inicjatywa wychowawcza na obecny rok szkolny.

Program działań jest następujący:

I. Pogadanki pedagoga szkolnego w klasach – 1 raz w miesiącu na tematy:

IX: Rok Dobrych Manier – wprowadzenie, elementy mowy ciała

X: Formy przywitania, pożegnania, przedstawiania sobie osób

XI: Słowa dobre i złe, waga zwrotów grzecznościowych

XII: Kultura stroju.

I: Kultura rozmowy i zasady zachowania w szkole.

II: Zasady zachowania w innych miejscach publicznych

III: Kultura stołu – zastawa stołowa, ozdoby stołu

IV: Kultura stołu – sztuka jedzenia i picia

II. Konkursy:

1 – plakat promujący dobre maniery (format A-3)

2 – wierszyk, hasło, aforyzm promujący dobre maniery (ogólnie lub wybrane zachowanie)

Udział biorą wszystkie klasy, prace do 30 października należy składać do pedagoga szkolnego. Będą wykorzystane do promocji dobrych manier na terenie szkoły.

III. Przegląd scenek promujących dobre maniery – tematy wylosowane przez klasy

Styczeń 2016:

Klasa IV – Formy przywitania, pożegnania, przedstawiania osób

Klasa III – Kultura stroju

Klasa IIIzsz – Mowa ciała

Klasa IIa – Słowa dobre i złe, waga zwrotów grzecznościowych

Przegląd odbędzie się w styczniu 2016 na sali gimnastycznej, gdzie klasy przedstawią w krótkiej formie (do 10 minut) scenkę obrazującą wylosowany, omówiony wcześniej temat.

Kwiecień: pozostałe klasy, wg wylosowanych w styczniu tematów

Na tym przeglądzie zostanie przedstawiona też scenka dotycząca ogólnie problematyki dobrych manier, przygotowana pod kierunkiem o. Zygmunta

IV. Gazetka szkolna:

Na gazetce szkolnej na parterze szkoły co miesiąc ukazywać będzie się skrót wiadomości przedstawianych miesiąc wcześniej, by wiedzę można było sobie utrwalić

V. Strona internetowa szkoły:

Właśnie tutaj będą przechowywanie wszystkie skróty wiadomości (cały rok) oraz inne informacje dotyczące programu. Zaglądajcie, czytajcie, korzystajcie!