Powstanie szkoły rolniczej w Międzyświeciu jest powiązane z działalnością Towarzystwa Rolniczego dla Księstwa Cieszyńskiego, założonego w 1868 roku. Kładło ono duży nacisk    na oświatę rolniczą wśród chłopców, prowadzących własne gospodarstwa rolne na Śląsku Cieszyńskim. W 1900 roku do Towarzystwa Rolniczego należało ok. 2000 członków. Na jego czele stali: Jerzy Cienciała i ks. Franciszek Michejda, protektorem, który udostępnił swoje pola do celów dydaktyczno-badawczych był hrabia Henryk Larisch-Mőnnich.

Założycielem i pierwszym dyrektorem szkoły rolniczej w Międzyświeciu był Alojzy Machalica. W 1913 roku został on kierownikiem Męskiej Zimowej Szkoły Rolniczej w Cieszynie, w latach 1914-1918 szkoła działała w Końskiej k/Cieszyna na Zaolziu, gdzie Machalica prowadził miejscowe kółko rolnicze. Po zakończeniu I wojny światowej, wraz ze zmianą układów politycznych szkoła powróciła do Cieszyna. Mieściła się w gimnazjum Albrechta przy ulicy Strażackiej 11. Jednak warunki w Cieszynie nie odpowiadały dyrektorowi Machalicy, uważał on, że szkoła rolnicza powinna znajdować się na wsi. W 1921 roku na łamach „Rolnika Śląskiego” apelował o utworzenie średniej szkoły rolniczej, która będzie miała rozszerzony program naukowy i pokazowe gospodarstwo rolne.

Idea umiejscowienia tejże szkoły w Międzyświeciu ujawniła się na posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa Rolniczego 28 maja 1921 roku. Zarząd doszedł do wniosku, że najlepszym miejscem będzie folwark w Międzyświeciu, o jego uzyskanie starał się dyrektor Machalica. 22 maja 1922 roku Tymczasowa Rada Województwa Śląskiego zatwierdziła uchwałę o przejęciu folwarku na szkołę rolniczą. Wtedy przeniesiono ją z Cieszyna do Międzyświecia. Decyzją Ministerstwa Rolnictwa przeznaczono na nią 106 ha ziemi, oprócz tego 17,5 ha przeznaczono na szkołę żeńską w Strumieniu i 112 ha na fermę hodowlaną owiec i polskiej rasy bydła w Iskrzyczynie. Zorganizowanie szkół powierzono Alojzemu Machalicy.  13 listopada 1922 roku przesłał on do Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego pismo, w którym informował, że zajęcia rozpoczęły się 2 listopada. Szkoła  w swoim programie zapisała następujący cel kształcenia: przygotowanie synów włościańskich na podstawie wiadomości ze szkoły powszechnej do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa chłopskiego. Warunkiem przyjęcia był ukończony 14 rok życia, skończona szkoła powszechna, zobowiązanie rodziców do ponoszenia kosztów, które wynikały z nauki oraz świadectwo zdrowia.

Pierwsze grono pedagogiczne stanowili: Alojzy Machalica (dyrektor i nauczyciel przedmiotów rolniczych), Jan Wałaski (nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących), Jan Bolek (wykładał rachunki, geometrię i pomiary, język polski, geografię oraz naukę o Polsce), pastor Karol Kulisz oraz ksiądz Rudolf Tannert.

W 1923 roku zarząd nad szkołą w Międzyświeciu i Strumieniu przejęła Śląska Izba Rolnicza. Wtedy też podjęte zostały starania o budowę nowego gmachu szkoły. Jej projekt przedstawił cieszyński architekt Alfred Wiedermann. Obiekt był praktycznie skończony jesienią 1927 roku i pierwszy rocznik uczniów rozpoczął naukę w nowym gmachu już 30 października. Budynek mieścił nie tylko szkołę męską, ale także przeniesioną ze Strumienia Żeńską Szkołę Gospodarczą. Miała ona w swoim programie teorię żywienia rodziny, w związku z czym dyrektor starał się o dotację na wybudowanie pieca chlebowego, co udało się przeprowadzić już w 1930 roku.

Szczególnym dniem dla szkoły był 6 listopada 1937 roku, kiedy gościli w niej prezydent Ignacy Mościcki oraz Marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły. Do 1939 roku szkoła rozwijała się, a jej mury opuszczali wykształceni absolwenci. Po wybuchu II wojny światowej jej wyposażenie, dorobek materialny oraz dokumentacja uległy zniszczeniu. Dyrektor Machalica
i jedna z nauczycielek trafili do obozu koncentracyjnego, a obiekty szkolne były wykorzystywane prze wojska okupacyjne.

Okres organizowania szkoły rolniczej po wojnie był trudny, jednak dzięki zaangażowaniu nauczycieli, okolicznych rolników i uczniów rozpoczęła ona działalność już 30 października 1945 roku, jako Powiatowa Szkoła Rolnicza. Rok później została przemianowana na 3 – letnie Gimnazjum Rolnicze, a w 1948 roku na 3 -  Liceum Rolniczo – Hodowlane. Nie były to jednak pełne szkoły średnie, dopiero od września 1950 roku zorganizowano 4-letnie Liceum, w którym nauka kończyła się egzaminem dojrzałości. Po raz pierwszy odbył się on w Międzyświeciu
w 1952 roku.

Lata 1950 – 1960 to reorganizacja placówki, częste zmiany dyrektorów, próby obniżenia stanu organizacyjnego oraz słaby poziom gospodarstwa szkolnego. Wpłynęło to   na spadek autorytetu szkoły. W 1958 roku zorganizowano 5-letnie Technikum Rolnicze, które okazało się najbardziej stabilną formą szkolnictwa rolniczego, która istniała do ____     roku.

W 1960 roku dyrektorem został mgr inż. Jan Hussar, kierował szkołą przez dziesięć lat. W tym czasie swoją pracę ulepszyło gospodarstwo szkolne a uczniowie osiągali krajowe laury
w olimpiadzie zootechnicznej. Dzięki usilnym staraniom dyrektora w latach 1968- 1971 rozbudowano i zmodernizowano obiekty szkolne, wybudowano nowy internat, salę gimnastyczną i dom dla nauczycieli. Szkoła w Międzyświeciu stała się przodującą placówką szkolnictwa rolniczego na Śląsku. Po przejściu na emeryturę Jana Hussara nowym gospodarzem szkoły został mgr inż. Bolesław Doktór. Najważniejszym wydarzeniem były obchody 50-lecia szkoły. Komitet Rodzicielski ufundował sztandar, odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona założycielom szkoły, wybito medal pamiątkowy, wydano okolicznościowe publikacje a także zorganizowano dużą wystawę rolniczą.

W latach 70-tych nastąpiły w szkole dalsze zmiany organizacyjne i programowe. Utworzono Zasadniczą Szkołę oraz 3-letnie Technikum Rolnicze na podbudowie szkoły zasadniczej. W 1976 roku w Międzyświeciu utworzono Zespół Szkół Rolniczych, w skład którego weszły: 5-letnie Technikum Rolnicze, 3-letnie Technikum Rolnicze, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa oraz filie: Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Istebnej i Strumieniu. W tym czasie rozwinięto współpracę ze Szkołą Rolniczą   w Czeskim Cieszynie oraz ze szkołą rolniczą w Kisuckim Nowym Mieście na Słowacji. Dla uczniów organizowano praktyki w przedsiębiorstwach w Niemczech. W uznaniu zasług   i dorobku szkoły w 1979 roku władze oświatowe nadały jej Medal Komisji Edukacji Narodowej.

W latach 80-tych przystąpiono do budowy warsztatów szkolnych, zostały one ukończone w 1995 roku. W 1988 roku nowym dyrektorem został mgr inż. Wiesław Jurczyk, a dwa lata później mgr inż. Alfred Brudny. Dużym wydarzeniem w tym czasie było 70-lecie szkoły. 
W 1993 roku udało się nawiązać kontakt  ze Szkołą Rolniczą we Flawil w Szwajcarii. Przerodziło się to w trwałą współpracę między szkołami, pozwoliło na wzajemne odwiedziny grup uczniów oraz organizację praktyk u rolników szwajcarskich. Nasi uczniowie odbywali również praktyki w Austrii oraz Niemczech, szkoła współpracowała też z placówkami
w Czechach i na Słowacji.

Lata 90-te to dalszy rozwój szkoły. Utworzono dwie pracownie komputerowe, dwie pracownie żywienia i szycia, urządzono siłownię, powstały pracownie mechanizacji rolnictwa. Zakupiono nowe maszyny i ciągniki oraz samochody do nauki jazdy. W filii w Strumieniu powstał nowy typ szkoły – 5-letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. W 1998 roku powołano w Międzyświeciu Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, dzięki czemu można było kształcić również dorosłych. W tym samym czasie, po wygranym konkursie nowym dyrektorem została Halina Kobiela-Sobczyk dotychczasowa wicedyrektor oraz wieloletnia nauczycielka tej szkoły.

 

ZSR w Międzyświeciu

 

 

W 2002 roku szkoła godnie obchodziła swoje 80-lecie. Aktualnie w jej skład wchodzą: 4-letnie Technikum Rolnicze, 4-letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kształcąca w zawodzie mechanik – operator maszyn i pojazdów rolniczych oraz 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa, przygotowująca do zawodu kucharz małej gastronomii. Od 2008 roku Szkoła otworzyła nowy kierunek: Technik Architektury Krajobrazu. Szkoła kształci również w systemie policealnym w kierunkach :rolnik i opiekunka środowiskowa. Szkołę ukończyło ponad 3000 absolwentów, którzy dziś są wzorowymi rolnikami, lekarzami weterynarii, naukowcami, nauczycielami, dziennikarzami, urzędnikami administracji państwowej
i działaczami samorządowymi.