Ogólne informacje o projekcie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” i oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży.

W ramach tego programu Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych realizuje w roku szkolnym 2014/2015 projekt „Zostań architektem swojej przyszłości”  2014-1-PL01-KA102-000422

Projekt dotyczy dwutygodniowej praktyki zawodowej w ramach kształcenia zawodowego młodzieży - uczniów klasy pierwszej, trzeciej i czwartej  technikum o kierunku technik architektury krajobrazu. Wyjazd na praktyki planowany jest na marzec 2015 roku, grupa liczyć będzie 16 uczniów i 2 opiekunów. Miejscem praktyki jest Frankfurt nad Odrą.

Zajęcia obejmować będą:

- umiejętność posługiwania się narzędziami pomiaru,

- prowadzenie pomiarów poziomu gruntu oraz przygotowywanie powierzchni za pomocą sprzętu do niwelowania,

- wprowadzenie do mierzenia długości, kierunków i kątów za pomocą różnorodnych narzędzi mierniczych,

- wytyczanie profili długości, profili poprzecznych, łuków,

- osadzanie krawężników,

- brukowanie z kamienia naturalnego i betonu w różnorodnych wiązaniach,

- projektowanie i brukowanie dekoracyjne,

- zagęszczanie powierzchni.

Grupę partnerską tworzą

Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych

w Międzyświeciu

jako beneficjent

oraz

 

Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego

Związku Przemysłu Budowlanego Berlina-Brandenburgii.

 

Program będzie przeprowadzony podczas praktycznej nauki zawodu zgodnie z metodyką niemiecką pod nadzorem doświadczonych instruktorów.


Celem projektu jest przede wszystkim rozwój zawodowy uczestników przez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą, ale również rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech.. Organizacja partnerska przygotuje dla każdego uczestnika certyfikat potwierdzający zakres odbytego szkolenia w BFW i nabyte umiejętności. Będzie on także potwierdzeniem umiejętności językowych na określonym poziomie . Planuje się również uzyskanie dokumentu Europass Mobility - dokument ten będzie poświadczeniem uczestnictwa w europejskiej ścieżce szkolenia, wykazując umiejętności i doświadczenie zawodowe zdobyte za granicą.


Organizator zapewni uczestnikom kompleksową pomoc w przygotowaniach do podjęcia stażu, pobytu w Niemczech oraz w powrocie do kraju i ocenie rezultatów. W szczególności szkoła zapewnia:


- szkolenie pedagogiczno-kulturowo-językowe uczestników
- transport z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego i z powrotem (przejazd autokarowy),
- zakwaterowanie i wyżywienie na czas pobytu za granicą (za pośrednictwem partnera przyjmującego, dysponującego odpowiednim zapleczem hotelowym), 
- uzyskanie dokumentów uprawniających do leczenia za granicą w ramach ubezpieczenia społecznego,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu za granicą oraz od odpowiedzialności cywilnej,
- organizację czasu wolnego,PARTNER ZAGRANICZNY
www.bfw-bb.de

Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii utrzymuje w rejonie Brandenburgii Ośrodki Kształcenia Zawodowego, które zajmują się kształceniem na poziomie szkoły średniej, dokształcaniem i przekwalifikowaniem zawodowym oferując 2200 miejsc nauki oraz internaty młodzieżowe z zapleczem gastronomicznym. 

300 stałych pracowników Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego zebrało na przestrzeni lat ogromną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie kształcenia młodzieży niemieckiej, jak również kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych obywateli innych państw.Centrum Kształcenia Zawodowego/Frankfurt nad Odrą - Wriezen specjalizuje się w organizacji praktyk w zakresie renowacji zabytków i pomników, budownictwa drewnianego, budownictwa betonowego i naprawy konstrukcji żelbetowych. Programy kursów są stale udoskonalane a warsztaty wyposażone w nowoczesne narzędzia i urządzenia, pozwalające praktykantom na zdobycie umiejętności na bardzo wysokim poziomie.

 

 

Całość projektu finansowana była ze środków unijnych